Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorafgaand

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en koop-verkoop via de site Silhouette.be, aangeboden en beheerd door Gabrini BV, KBO-nr. 0467063314, met zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 22.

U als koper zal steeds de kans krijgen om de gedane bestelling na te lezen alvorens deze te bevestigen.

1. Overeenkomst

1.1. Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in en hierdoor bevestigt u onherroepelijk en zonder voorbehoud tevens (a) deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, (b) de Disclaimer én (c) het Privacy beleid te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

1.2. In geval van wijzigingen in deze documenten, zal BV Gabrini op uw verzoek een gearchiveerd exemplaar van oudere versies ter beschikking stellen, gedurende één jaar na de wijziging.

1.3. BV Gabrini behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren ingeval er bij het aanbod een evidente missing is gebeurd omtrent de prijszetting of randvoorwaarden, en ook ingeval van een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.

2. Levering

2.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor Silhouette.be de levering voorziet. BV Gabrini streeft een zo snel mogelijke levering na. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

2.2. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.  Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

2.3. Best controleert u de bestelling bij ontvangst en aanvaardt u geen verpakking die beschadigd is.  Indien een verpakking beschadigd is wordt u aangeraden om via het e-mailadres: info@silhouette.be een foto door te mailen van het beschadigde product. Hou in zo’n geval ook de postverpakking bij.

3. Herroepingsrecht

3.1. U als Koper heeft het recht om van de aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Het wettelijk modelformulier kan hier gedownload worden.

3.2. De Koper dient bij uitoefening van het herroepingsrecht het product op eigen kosten en verzendingsrisico binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in  originele verpakking terug aan BV Gabrini te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen ondergoed en vergelijkbare producten niet worden teruggenomen.

3.3. BV Gabrini verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de Koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de Koper bepaald. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal BV Gabrini niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen ophalen bij BV Gabrini of op uitdrukkelijk verzoek van de Koper op diens kosten terugbezorgd worden. In dat geval wordt het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Koper.

4. Eigendom-risico

4.1. BV Gabrini blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling ervan.  Het risico met betrekking tot de producten gaat daarentegen over op het ogenblik van de verkoop.

4.2. Elk eventueel vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de Koper.  Zelfs indien de aflevering franco plaats van bestemming geschiedt, verbindt BV Gabrini zich alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten.

4.3. BV Gabrini heeft voor de producten die het onder zich houdt een retentierecht jegens eenieder die afgifte hiervan verlangt en deze producten strekken voorts tot onderpand ten behoeve van BV Gabrini voor alle vorderingen op de Koper.

5. Geen inruiling

5.1. Gekochte producten wordt niet ingeruild of teruggenomen en mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van BV Gabrini worden teruggezonden of geruild, met uitzondering voor het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel 3.1.

6. Prijs en betaling

6.1. De prijzen bij de producten zijn inclusief BTW, maar exclusief andere kosten, zoals transport.  Zulke kosten worden afzonderlijk bij de bestelling vermeld.

6.2. De overeenkomst is gesloten aan de op de opgegeven totaalprijs en de voorziene betalingswijze.

6.3. De facturen van BV Gabrini zijn betaalbaar op het ogenblik van het invoeren van de bestelling.

6.4. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

7. Klachten, klachttermijn

7.1. BV Gabrini garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de aan de Koper verstrekte specificaties en eigenschappen.

7.4. De Koper stelt BV Gabrini, binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de goederen, op de hoogte van een klacht. Door contact op te nemen via mail, info@silhouette.be

8. Aansprakelijkheid

8.1. De totale aansprakelijkheid van BV Gabrini wordt te allen tijde beperkt tot vijftig (50)% van de factuurwaarde van het betreffende product en per schadegeval, tenzij ingeval van bedrog, intentionele fout of grove schuld.

8.2. BV Gabrini zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor overmacht (zoals problemen bij de fabrikant), voor defecten of schade veroorzaakt door normale slijtage, opzettelijke of onopzettelijke veranderingen toegebracht aan het product, niet-zorgvuldig gebruik of gebruik voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd.

9. Slotvoorwaarden

9.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

9.2. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en moeten geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.