Disclaimer

1. Toegang tot de site

Het raadplegen of gebruik maken van deze website (https://www.silhouette.be/) houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige disclaimer.

Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u als gebruiker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.

2. Informatie die wordt aangeboden op de site

BV Gabrini, bekend onder de handelsnaam Silhouette by Nathalie, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 22, en met ondernemingsnummer 0467063314, beheert deze site en past ze steeds aan teneinde aan de gebruikers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent zijn diensten en activiteiten. Het doel van deze site is om zo goed mogelijk de gebruikers te informeren. Indien foute informatie zou worden gepubliceerd, zal Silhouette by Nathalie alles in het werk stellen om dit te verbeteren van zodra er kennis van wordt genomen. Silhouette by Nathalie kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site.

De inhoud van de site (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

Silhouette by Nathalie wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de site worden verschaft.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto’s, opmaak, lay-out, slogans, grafische illustraties en andere elementen die op deze website voorkomen, worden beschermd door het auteursrecht.

Het merk “Silhouette”, het logo, de database, enz. die verschijnen op de site worden beschermd door respectievelijke intellectuele eigendomsrechten.

Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze site, onder welke vorm en door welk middel ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van Silhouette by Nathalie.

De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, integraal te aanvaarden en te respecteren.

Silhouette by Nathalie behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar rechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

  1. Aansprakelijkheid

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal tegen Silhouette by Nathalie betreffende het gebruik der gegevens of de informatie die te zijner beschikking wordt gesteld op de site. De aansprakelijkheid van Silhouette by Nathalie kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard ook, of deze nu consecutief of toevallig is.

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de site op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen Silhouette by Nathalie, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft. De gebruiker zal deze website te gebruiken zoals een goede huisvader en in geen geval:

  • beveiligings– en gebruiks gerelateerde zaken aanpassen, door hacken, verwijderen, uitschakelen, beschadigen;
  • virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadwillige codes verspreiden.

5. Toepasselijk recht

Vermits uw bezoek aan de site uw akkoord met onderhavige disclaimer veronderstelt en dus een online akkoord inhoudt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige site of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, België, en aanvaardt u om geen vorderingen in te stellen dan voor deze jurisdicties.

6. In het geval van een aankoop via de webshop

In het geval van een aankoop via de webshop gelden bijkomend de toepasselijke Algemene Verkoopsvoorwaarden.